TELEKOM


Aktörer på telekommarknaden befinner sig på en arena vars förutsättningar förändas i snabb takt. För att konkurrera framgångsrikt krävs ett flexibelt IT-stöd.

STORA DATAMÄNGDER
Idag ringer vi miljontals samtal varje dag i Sverige, med fast och mobil telefoni, och alla ska registreras och bearbetas på olika sätt för att till sist också kunna faktureras. UPSYS kompetens och erfarenhet av att kunna hantera mycket stora datamängder är en viktig del av svaret på hur korrekta och specificerade teleräkningar kommer hem till oss med posten.

UPSYS har byggt system som hämtar samtalsdata, lagrar, normaliserar till ett gemensamt format och till sist skickar det vidare till faktureringsystem. Vi arbetar idag med dessa system inom TeliaSoneras fasta och mobila nät.

Vi har även samarbeten med Teracom och Alltele.

KRAVHANTERING, PROJEKTLEDNING, SYSTEMINTEGRATION
UPSYS erbjuder experter och helhetslösningar kring kravhantering, projektledning och systemintegration. Vi utvecklar effektiva lösningar med hjälp av väl beprövade metoder och tillhandahåller även applikationsförvaltning till flera telekomoperatörer i Norden.