ENERGI


UPSYS har under lång tid arbetet med kraftindustrin. Typiska uppdrag handlar om mätvärdessystem, processdatabaser, integration av SCADA-system, övervakning, TCP/IP-nätverk och nätsäkerhet.

Energibranschen har generellt ett extra stort behov av olika typer av IT-lösningar. Förutom system för kundhantering, fakturering och ekonomi behövs särskilda system för exempelvis nätberäkning och mätvärden.

UPSYS konsulter har stor erfarenhet av att verka inom dessa olika områden och har därmed god förståelse för flera av energibranschens mest vitala flöden, som exempelvis hantering av mätvärdes- och EDI-flöden.

INFORMATIONSHANTERING
I Högdalenverket utanför Stockholm Södra, producerar Fortum Värme elektricitet och fjärrvärme i en av de modernaste sopförbränningsanläggningarna i Europa. När Fortum upphandlade ett informationshanteringssystem för produktions- och miljömätvärden valdes UPSYS som leverantör, i stark konkurrens med andra ledande konsultföretag.

Utmaningen bestod i att varje sekund samla in, hantera och utföra beräkningar på tusentals mätvärden och dessutom lagra dessa i 18 månader. Totalt blir det 1000 miljarder mätvärden i en databas! En del av lösningen blev att använda MySQL-server som modifierats och optimerats. Genom denna lösning lyckades UPSYS med uppgiften och dessutom få ned datavolymen och öka prestandan.

INTEGRATION
Ju fler applikationer och system som används, desto större krav ställs på att de ska integreras på ett bra sätt och kunna fungera tillsammans. Detta ställer i sin tur stora krav på kunskaper om de olika systemen, verksamheten de är satta att stödja samt den plattform som används för integration. UPSYS har den långa erfarenhet av integrationsprojekt inom energibranchen, som krävs för att ta sig an integrationer för energibolag av denna storlek.

TIMMÄTVÄRDEN
Det ställs allt högre krav på energibranschen när det gäller hur mätvärden hanteras, både från kunder och genom lagar och regler. För energibranschen innebär det nya möjligheter att skapa nya tjänster och att bredda utbudet mot marknaden. Mätvärden är hårdvaluta. UPSYS har många års erfarenhet av att hantera mätvärdesflöden genom olika IT-stöd, allt från insamling till presentation för slutkund.

ANSLUTA KUND
En viktig process inom energibranschen är hur en kund ansluts till nätet. Det är en omfattande procedur, både arbets- och IT-stödsmässigt, med flera delprocesser och överlämningar som helst ska vara generiska över flera olika energislag. UPSYS har erfarenhet av denna typ av IT-lösningar med fokus på tydlighet och transparens för att såväl kund som intern personal ska kunna se var ärendet befinner sig genom hela processen. Förståelsen för hur kunder, anläggningar och avtal hänger samman är också avgörande.